سفارش تبلیغ
صبا ویژن 

 

بوی سیب

شهید

 

  این بوی ناب وصال است یاعطر گل های سیب است

                         این نفخه ی آشنایی بوی کدامین غریب است؟

امشب از این کوی بن بیت باپای سر می توان رشت

                        روشن چراغ دل ودست بانور ((امن یجیب))است

درسوگ گل های پرپر گفتی وبسیارگفتیم

                         امروز می بینیم اما مضمون گل ها غریب است

در مسجد سینه چندی است تامسجدم نوحه خوانی است

                         برمنبر گونه شب ها این گونه اشکم خطیب است:

((ازسنگ های بیابان خاموش بودن عجیب است

                      از ما که هم کیش موجیم این گونه ماندنعجیب است))

خشکید جوی ترانه بی گریه های شبانه

                       این نغمه ی عاشقانه سوز دلی بی شکیب است

با اشتیاق زیارت یاران هم دل گذشتند

                          انگار تنها دل من از عاشقی بی تصیب است

شهید

    ((علی رضا قزوه))


 


نویسنده : واحد شعر شهدا » ساعت 6:40 عصر روز 90/3/8

 
  

 

صبر وخشم

  

شهدا

 دلم شکسته تراز شیشه های شهرشماست

                           شکسته باد کسی کاین چنینمان می خواست

شما چقدر صبور وچقدر خشماگین

                           حضورتان چوتلاقی صخره بادریاست

به استواری معیار تازه بخشیدید

                           شمانه مثل دماوند اوبه مثل شماست

بیا که ازهمه ی دشت ها سوال کنیم:

                            کدام قله چنین سرافراز وپابرجاست؟

به یک کرامت آبی نگاه دوخته اید

                            کدام پنجره این گونه باز سوی خداست؟

میان معرکه لبخند می زنیدبه عشق

                             حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست

شما که اید؟صفی از گرسنگی وغرور

                             که استقامت وخشم از نگاهتان پیداست

اگر چه باغچه ها راکسی لگدکرده است

                            ولی بهار فقط در تصرف گل هاست

تخلص غزلم چیست غیرتام شما؟

                           ز یمن نام شما خودزبان من گویاست      

    (سهیل محمودی)


 


نویسنده : واحد شعر شهدا » ساعت 10:8 عصر روز 90/3/2

 
 هی دست می رود به کمرهایکی یکی

                                 وقتی که می رسند خرها یکی یکی

خم گشته است پشت پدرهادوتادوتا

                                  وقتی که می رسند پسرهایکی یکی

باب نیاز باب شهادت دربهشت

                                    روی توباز شدهمه درهایکی یکی

سردار بی سر آمده ای تاکه خم شوند

                                    از روی درها همه سرهایکی یکی

رفتی که واشوندپس ازتوبه افتضاح

                                    مشت پرقضا وقدرهایکی یکی

رفتی که بین مردم دنیا عوض شود

                                    درباره ی بهشت نظرهایکی یکی

درآسمان دهیم به هم مانشان

                                    آنان که گم شدند سحرهایکی یکی

آنان که تاسحر به تماشای یادشان

                                     قدر است می کنند پدرها یکی یکی                                                                           

 

        (مهدی رحیمی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


نویسنده : واحد شعر شهدا » ساعت 11:23 صبح روز 90/2/29

 
   

  

                            کاسه های زیتون سرخ

 

            تانوارغزه براین زخم دیرین مانده است

                          خوشه ی انگور های قدس شیرین مانده است

           سرزمین امن موساهای بی کفش وعصا

                         برتنش امروز تنها رد پوتین مانده است

          برشکاف زخم هایش ماوز د اهرام مصر

                        روی پیشانی آن دیواری از کینه مانده است

    درجواب سوز آمین دعاهرشبش

                        پیکرقدس است آن آهی که برامین مانده است

    مسجدبیت المقدس ازفلسطین مانده و

                          کاسه ای زیتون سرخ از سوره تین مانده است

   راه قدس از کربلا می رفت اماکربلا

                        چندسالی هست که در خاک فلسطین مانده است

 

 

 


 


نویسنده : واحد شعر شهدا » ساعت 8:38 عصر روز 90/2/20

 
   ((سینما))

 

نوزده سال هر بلایی بود برسر خشت خانه گذشت

                      حرف مفت است این که می گویند نوزده سال عاشقانه گذشت

 

 نوزده سال صبح ها در خواب می شنیدم که مادرم آرام

                      مگذشت از تمام آدم ها اشک دراشک با زبان گذشت

 

 بال گنجشک ها مفت شدند گردن سنگ ها کلفت شدند

                      روزها وشب های زندگی ها در فکر انوه آب ودانه گذشت

 

فیلم ها گیشه گیشه اکران شد (کفش های کتانی) ارزان شد

                      نوزده سال سخت راگفتند:پانزده سال بر ترانه گذشت

 

(زن زیادی)شد وجسارت کرد مادر اما فقط زیارت کرد

                      (پنجمین واکنش)به زن این شد ازسرمرز مخفیانه گذشت

 

راستی آیدا هم همین دیشب پدرت را دو مرتبه دیدم

                      همه غمناک واو پر از لبخند برسر دست ها روانه گذشت

 

دست های بلند خون خواهی این همه سال بی تفاوت وسرد

                      یا در آرام حبیب ها غلطید یاشب وروز زیر چانه گذشت

 

من ترانه همان زنی هستم که به اندازه نبودن تو

                      نوزده سال آزگار ازمن پانزده سال از زمانه گذشت

 

 شهدا

 

(مهدی رحیمی)


 


نویسنده : واحد شعر شهدا » ساعت 6:43 عصر روز 89/12/29